Blog
 

Over de continuïteit van het Akasha-onderzoek

Akasha-onderzoekIk ben er altijd van uitgegaan dat Rudolf Steiner één boek over de Akasha Kronieken geschreven heeft.

Strikt genomen klopt dat ook. Er is één bundel met artikelen van zijn hand over dit onderwerp. De Duitse titel daarvan luidt: Aus der Akasha-Chronik. Het is de elfde band uit de zogeheten Gesamtausgabe.

Dit boek las ik voor het eerst aan het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw in de Nederlandse vertaling,.

Ik vond en vind het een verbijsterend boek omdat het geschreven is vanuit een perspectief dat miljoenen jaren omvat. Hoe kan een mens zoiets overzien?

Steiner diepte deze kennis op uit de Akasha Kronieken. Dit feit is mij altijd bijgebleven als een enorme ontdekking en als een cruciale gebeurtenis voor mijn innerlijke ontwikkeling, immers ik stuitte hier op het kennelijke bestaan van een kosmisch geheugen dat geraadpleegd kan worden.

Een paar weken geleden deed ik een enorme ontdekking: band 148 uit de Gesamtausgabe, met als titel Aus der Akasha-Forschung: Das Fünfte Evangelium.

Nog een boek dus over de Akasha Kronieken!

In deze bundel voordrachten werpt Steiner vanuit zijn connectie met de Kronieken licht op het leven van Jezus en op de wereldhistorische betekenis van wat hij het Mysterie van Golgotha noemt: de opname van het Christusbewustzijn in de aura van de aarde.

Weer dat gevoel van verbijstering: het leven en de betekenis van Jezus vanuit de Akasha beschreven! Ik heb dit boek direct in de Nederlandse vertaling besteld en in één ruk uitgelezen.

Vlak daarna ontdekte ik een derde boek, dat ook vol staat met Akasha-kennis: band 152 van de Gesamtausgabe (1)

Ik kom inmiddels tot het inzicht dat nog veel en veel meer van het werk van Steiner vanuit zijn connectie met de Kronieken tot stand is gekomen. Met andere woorden: het Akasha-onderzoek is een methodisch sleutelelement in heel zijn werk.

De weerslag van het meeste daarvan vind je niet in door hem zelf geschreven en geautoriseerde artikelen, maar in de vorm van voordrachten die door anderen gestenografeerd en uitgewerkt zijn (2).

Problematische titels
De titels van de Nederlandse vertalingen dragen bij aan het onbekend blijven van de dynamische Akasha-inhoud van Steiners werk.

De titel van het hierboven eerstgenoemde boek (band 11) is statisch (De Akashakroniek), terwijl de Duitse titel (Aus der Akasha-Forschung) wijst op een activiteit, op een voortgaand proces, op een continuüm met steeds nieuwe inzichten. Dus op een esoterisch-wetenschappelijke discipline.

Steiner onderstreepte deze continuïteit als volgt: “Er zou veel meer te vertellen zijn uit dit Vijfde Evangelie dan wat hier gezegd is. Maar in de loop van de mensheidsontwikkeling zullen heel beslist ook nog andere delen van dit Vijfde Evangelie te voorschijn komen.” (3)

Dit boek gaat bovendien niet over de Akasha Kronieken als zodanig, wat de titel suggereert, maar over essentiële inhouden daaruit. Dat is een belangrijk verschil.

Ook met de vertaling van de titel en ondertitel van Het Vijfde Evangelie (band 148) is iets mis. Het eerste deel van de Duitse titel: Aus der Akasha-Foschung is hier weggelaten, terwijl deze aanduiding essentieel is. zij duidt de bron aan en de dynamiek.

Verder is hier een ondertitel toegevoegd die niet in de originele Duitse uitgave staat en die modieus verwijst naar het leven van de mens Jezus van Nazareth, terwijl dat niet de kern van Steiners betoog is.

Het tegendeel is het geval. De kern van zijn betoog is juist de geestelijke, mystieke betekenis van Jezus, of, in Steiners woorden, de Christusimpuls.

Uit beide Nederlandse titels is het actieve Akasha-onderzoek verdwenen. Dat wil zeggen: de bron waaruit is geput. En waaruit tot op de dag van vandaag kan worden geput als je weet hoe je hem kunt benaderen.

Voor mij is dit een aansporing om voorzichtiger te worden met vertalingen.

Zo wordt bijvoorbeeld in de vertaling van het Vijfde Evangelie nergens expliciet vermeld dat dit een selectie betreft. Het gaat hier namelijk om zes voordrachten uit een totaal van achttien. Wie de Nederlandse uitgave lest, krijgt echter de indruk dat dit het hele boek is.

Schriftgeleerden en ingewijden
Ik heb tot nu toe in Steiners werk geen heldere instructies kunnen ontdekken hoe je zelf de Akasha Kronieken kunt raadplegen. Deze kennis heeft me enkele jaren geleden langs een andere weg bereikt.

Ik kan daardoor nu aanvoelen hoe ook anderen in de continuïteit van het Akasha-onderzoek staan, zoals Valentin Tomberg en Judith von Halle, beide antroposoof en – opmerkelijk genoeg – in eigen kring zeer omstreden.

Steiner kun je lezen en Steiner kun je navolgen. Ook dat is een belangrijk onderscheid.

De binnenwereld van de antroposofie is langs deze lijn verdeeld in schriftgeleerden, lees: erudiete lezers enerzijds en ingewijden, lees: mystieke doeners anderzijds. Waar deze twee typen elkaar de hand reiken ontstaat iets moois.

En waar zo’n handreiking in één en dezelfde persoon plaatsvindt kan Steiners werk verdiept en verder ontwikkeld worden en is er sprake van spirituele continuïteit.

Noten
(1) Vorstufen zum Mysterium von Golgatha, GA 152
(2) De meesten daarvan zijn niet geautoriseerd, dus enige voorzichtigheid in de omgang met deze teksten is op zijn plaats.
(3) Steiner zei dit in Oslo op 6 oktober 1913 (Het Vijfde Evangelie, pag 152).

Online Archief
Al het werk van Steiner is online beschikbaar:
Rudolf Steiner Online Archiv

Het Vijfde Evangelie

Using your body to ask Yes-Or-No questions

Ask-the-UniverseIn our Fly Akasha! book Helena Struik and I do not encourage you to pose yes-or-no questions when opening your Akashic Records. Reason: they are closed questions that give little or no insights. This is what we wrote about it in Chapter 5 of the book:

Good questions are aimed at obtaining a better insight into situations. Suppose you aren’t sure if you’ve dealt the right way with something. Now, you could ask something like: ‘Have I done the right thing?’ The answer to your question will be either yes or no. Such a yes-versus-no question, also known as a closed question, leads to extremely restricted answers that yield little to no insight. In the Akashic Records (and elsewhere) it is therefore better to ask open-ended questions. For instance: you could ask how you could have dealt with a situation at hand in a better way. That is an open question. And it might just lead to aspects you might have overlooked, and thus increase your insight.
So it is best to not pose a yes-no question in the Akashic Records. They aren’t an oracle, but a field of consciousness and a source of wisdom.

However, everybody has a lot of yes-or-no questions. Many times a day. Sometimes many times an hour. Therefore it would be mighty handy to have a good Akashic method for them too.

Last weekend I discovered a new book that describes exactly such a method. In You Can Ask The Universe Anything! yoga instructor, acupuncturist and teacher of traditional Oriental medicine Michael Hetherington tells us how to pose closed questions and receive clear answers that are still somewhat ‘open’. It is a method that is fully compatible with our Akashic approach.

In practicing the ‘Sway Testing Method’ that Hetherington describes our body is the antenna in the Field, like a living dowsing rod. It can move (sway) forward (yes) or backward (no) in reaction to questions and at the same time you can experience additional sensory impressions related to that question.

Examples of questions:
Is the energy in this book close to truth?
Does this practice bring me closer to truth?
Will the planet survive regardless of what humans do?

Hetherington does not mention Akasha or Akashic Records in his book. He speaks about ‘The Infinite Field of Intelligence’, which of course is fine. This is not about words. This is about subtle energies, methods and personal experiences.

You Can Ask The Universe Anything complements the Akashic literature that is available today. It fills the Yes-No gap.
It is pleasantly written, inspired, short, and extremely affordable.
Do not hesitate to add it to your spiritual toolset.

Combine this book with our book and you have a powerful duo!

You Can Ask The Universe Anything: Learn How to Tap Into the Infinite Field of Intelligence for Greater Clarity, Power & Insight
Kindle, June 2016, 82 pages, $1,05

 

Get a FREE copy of our e-book on Amazon!

Cover e-book

On Friday November 25 our e-book Fly Akasha! A hands-on guide to explore your Akashic Records will be available for free.

Please help us promoting our book in the English speaking world by spreading this news on social media!

In December we will organise one more Free Promo Day. So if you mis the opprtunity in November, please stay tuned. We will announce the final promo day on our Twitter and Facebook streams.

Time setting for this free availability is Pacific Standard Time (PST).

 

Who are ‘they’? With whom am I dealing while opening the Akashic Records?

colorful-1254541_1280

If you have been practising for a while with opening the Akashic Records you will have noticed that ‘something’ is communicating with you once you have gone a bit deeper into this other state of consciousness. A kind of dialogue develops.

Wonderful of course, because that’s what it is all about. However… this can also cause fear, because you haven’t got the foggiest idea about who or what this invisible yet evidently perceptible ‘something’ is.

You may well wonder: ‘With whom am I dealing here?’
We are convinced that these are positive, helping energies that translate the contents of the Records in a way that fits you. You could call them ‘guides’ or ‘interpreters’. Contrary to this is the fact that it invokes an ‘anthropomorphic’ image, which isn’t completely in line with the Records’ predominantly energetic atmosphere.

If you have been practising more often you will notice that these energies are hardly identical each time. Often ‘they’ are present as a group. In a way there is an entire team at your service. Much depends on the question you have in mind when opening the Records. This question—and even more importantly: what you feel at that moment—determines what will surface during an Opening. Depending on your question, somewhere a mix is set out for you by something or someone. We will explore the steering effects of questions further in this book.

Who or what are these helping energies?
You can rack your brains about this, but the question is if that is very useful. Compare this to a concert. What matters in the end is that you experience beautiful music. The names of the musicians, where they come from and how they come to play their instruments so beautifully isn’t very important at all. That is, as long as the music sounds good. So as long as these energies are beneficial to you, you may just as well simply appreciate their presence.

You will notice that when you have an affinity with one of these ‘energies’ you may have a tendency to give it a name. Nothing wrong with that. Just don’t make this all too ‘real’. Keep in mind that this is a kind of ‘in a manner of speaking’.

In her pioneering book about the Akashic Records, Linda Howe refers to these energies as Masters, Teachers, Guides and Loved Ones. Here, Masters are higher beings working in the background as you develop over a long series of consecutive lives. According to Howe you are not in direct contact with them. Contrary to Teachers and Loved Ones. She states that they are closer to you, and it is with them that the dialogues take place.

We think that your philosophy of life colors your Akashic experience and determines how you interpret impressions and which names you feel like using. Which in turn means that these names are highly relative and subjective. Moreover, we have the impression that quite a few energies (or spirits) we encounter in the Akashic field are ‘beyond names’.

The message: do not make it too big for yourself. Awe is fine, but at the same time keep it relaxed. Use the terminology you feel comfortable with.

(this is a fragment of chapter two of the Fly Akasha e-book)

Kozyrev mirrors and the Akashic field: what’s the connection?

When establishing a connection with the Akashic field we use our body and our mind as reading instruments. We ourselves are the ‘antenna’.
What about other instruments? Other antennas?

The so called Kozyrev mirror might be such a non body related Akashic instrument. Nikolai Alexandrovich Kozyrev is a Russian astrophysicist (1908-19983) and inventor of a spirally formed mirror that invokes a torion field that changes our etheric (Ka) body and our consciousness. It is said that the effects can be stronger than LSD.

It is also said that this torsion field (which is Time and Akasha ‘at the same time’) washes away our hindering convictions, blocked emotions as well as fears and on top of that is able to remove forms of negative self esteem.
Boy! Sounds like an enlightenment machine!

So maybe in the not so far future we will all have a Little Snow-White mirror. Asking her all sorts of questions and getting the nicest and wisest answers. A new and essential Akashic piece of furniture.

Meanwhile we need to be patient and use our own body and Akashic reading skills. The Kozyrev mirror is still in a stage of fundamental research that is done in the labs.

Here is an interesting Russian tv movie about this phenomenon, called Breaking the Future:


See also: Kozyrev’s Mirrors – Bending Time & Altering Consciousness

 

Our Akashic Records guide is on Amazon!

Cover e-bookThe English translation of our Akashic Records guide has been published on Amazon! From now on ‘Fly Akasha!: a hands-on guide to explore your Akashic Records’ is available for a worldwide audience.

A warm thanks to all the people that helped us to bring our book into this new realm!

Please do not hesitate to contact me if you want more information about the book (see contact page).

Following is the introduction section of the book:

A grand adventure
According to numerous spiritual traditions, after death your soul travels to ‘a place of overview’. There you will be able to behold the life you lived with great clarity. In one flash you draw all the essential lessons from it. You will also see the fundamental connections with the lives before the one you just left, as well as the possibilities and challenges in future incarnations. It is a wonderful notion that such a place of overview exists. Who wouldn’t be excited? A little less appealing perhaps is the knowledge that you will only reach such a place after you die. Wouldn’t it be great if you could go there without having to die first?

Well, we are convinced you can. Namely by accessing the cosmic memory field that surrounds us always and everywhere, also known as the Akashic Records. The Sanskrit word Akasha means firmament, heaven or ether. These days it is also sometimes referred to as the field.

Until recently, the art of consulting this cosmic memory field had been the privilege of a very select few: mediums with a rare congenital talent in this field, like Edgar Cayce and Rudolf Steiner. In addition there have been spiritual practitioners with high degrees of initiation, who had to keep their knowledge secret from the general public.

But fortunately all this has changed recently. The ban of secrecy has been broken. We do not know who or what has caused this. Maybe through atmospheric changes we have all become a bit more sensitized for communication with ‘the field’. Maybe there are other causes. It doesn’t really bring us anything to speculate about this. Fact is that we now know ‘how to do it ourselves’. Which we can all immensely benefit from. For this knowledge is a great gift.

The Akashic Records provide you with a fascinating place of overview. A very wide perspective giving you a better grip on important aspects of your life: your goals, your relationships, your personal development and the projects you are undertaking or want to undertake. And you are completely free here, not dependent on anyone, because this overview is something you develop.

This book is a practical guide. We will share in detail with you how you yourself may—responsibly—tap into this precious spiritual source. Working with the Records is a grand spiritual adventure.

Crowdfunding further exploration of The Hum

Thanks @humthefilm for drawing my attention to your project. It deals with a fascinating topic: the hum that 2 percent of the population is hearing. In Holland a documentary about this subject – called De Brom – had its premiere on November 16 of 2015.

I do not belong to these 2 percent of regular hum-hearers. But, sometimes, when deep in an Akashic Opening, I do hear a hum. Loud and clear. It is even somewhat frightening, because it is unfamiliar to me. In the book I wrote with Helena Struik this sound experience is mentioned in chapter 2.

The movie makers of the Hum Sci-Fi project are linking this sound to approaching another dimension. That would be something!

I hope the crowdfunding campaign will be succesful, thus enabling further exploration of this phenomenon.

Documentary De Brom (language Dutch):


Meer info: www.debrom.nl

Don’t think out of the box. Think beyond the box!

Recently I gave two Akashic workshops. One in the city of Assen and one in Bant, both places located in The Netherlands. Speaking with the participants I once again noticed how strongly inclined we are to only believe what our five senses tell us. Which, according to modern physics, is at most 4% of what is ‘out there’.

What we see and feel is very real, but also the expression of an invisible underlying field. It is a contraction (or compaction) of matter, directed from another realm. As a result if we only believe what we sense directly, we turn a blind eye tot this vast underlying field of energy and information. With a sight of 4% we are nearly blind.

We need another perspective. One in which we think the other way round. First comes the vast underlying field, secondly the tangible expressions in matter.

This is not what is called thinking out of the box, because doing that you don’t transcend the present tangible reality. You remain in the world of matter, whereas thinking beyond the box brings you in another dimension. In a field of countless possibilities. You there are in a stage before manifestation, turning you into a Co-Creator!

Below you will find two video’s as an illustration of these thoughts.

Video 1:
What our senses register is a contraction of matter

Video 2 (starting at 18:50):
The physical world as a watermark in the ether and matter and energy as waves in the ether

Related posting (in Dutch): Paul LaViolette: “Er was geen Big Bang, de schepping voltrekt zich continu”

A rich online source of Akashic inspiration

Answers From the Akashic RecordsScanning lists in my Kindle e-reader looking for books dedicated to the Akashic Records I found ‘Answers From the Akashic Records’. The subtitle reads: Transcript from the Akashic Records Online Group Session 1.

I assumed that these were transcripts from sessions of a group of Akashic practitioners, a phenomenon I am highly interested in (see my posting on the team that did an experiment aimed at better understanding the origins and functions of the Bosnian Pyramids).

‘Answers from’ is not something like that. It is a project of a couple, named Aingeal Rose (Ireland) and Ahonu (USA). Both are authors, speakers, researchers, radio hosts and spiritual teachers. They host weekly online sessions attended by an audience that poses all sorts of questions.

The e-book I did read is part 1 in a series of 10. It contains short summaries of Akashic readings on a wide range of subjects, like negative entities, experiences after death, aliens, chemtrails, time, Atlantis, meditation, suicide and more.

I particularly liked the chapter about ‘Paradise Earth’. Two quotes:
“We have to switch tracks so that we are aware of it (=Paradise Earth) being already here.”
“The interssting thing about Earth is that there are many Earths. As much as there is a 1984 scenario of Earth (which we seem to be on, by the way), there is also a Paradise version of Earth that is happening right now.”

There is a lot of material available from this project that started in 2009:
* The e-books on Amazon
* The website
* A YouTube channel
* Weekly sessions

All these findings from the Akashic Records can provide you with a rich source of inspirration. At the same time there is some risk involved, because these answers are general (or better: generic) in nature. To find your own personal answers you need to open your own Akashic Records and sometimes also those of loved ones that give you permission to do so.

Nothing can replace your own practice in connecting with your own Akashic Records.

Nevertheless ‘Answers from’ is warmly recommended as a stimulus.

Akasha thinks the worlds

The-Immortal-Mind-coverThe book The Immortal Mind of Ervin Laszlo and Anthony Peake is an important one for practitioners of Akashic readings.
In part one, which is the largest part of the book, both authors offer a lot of emperical evidence of the existence of consciousness outside a living human brain. For instance in near-dead expeiences, in communications with deceased relatives and in memories of past lives.

In part two ot the book a connection is made with modern science, in particular with quantum physics. Now we can understand our own immortal minds as an integral part of the cosmic ‘Supermind’ which is the ground pattern underlaying all manifestations in the physical, material world. That deeper and in essence spiritual dimension Laszlo and Peake call ‘the Akasha’.

It is the fifth element, the ether, that ‘thinks the worlds’.
For me this is a wonderful way of analyzing our world. We now have the Akasha, which is an almost unspeakable universe of consciosness, also known as the Creator at the one hand and at the other its Memory of all that happens in all worlds and times, also known as the Akashic Records.

‘Immortal mind’ answers the question what the meaning of the word ‘Akasha’ is when we speak about the ‘Akashic Records’. It confirms what practitioners already know based on their own experiences: it is something Really Big. The authors name it “the unitary Logos of the cosmos”.

Following are a radio interview with Ervin Laszlo about the Akashic paradigm (January 14, 2015) and a video interview published October 28, 2014.

3:00  Akashic paradigm
6:00  holograms and projections
8:45  the Akashic holofield
9:50  ‘We are all manifestaties of the Divine Mind’
10:00 on digitizing human consciousness
18:00 chess game with a deceased grandmaster
22:00 Is contact with Einstein a possibility?
29:00 our brain is an Akashic reciever
30:00 being guided by intuitions
34:30 new book: Beyond Space-Time
35:00 ‘There is no such thing as matter’
44:00 Akashic Chronicles
49:00 intermission memories (=in between lives)
54:30 ‘We are terrestrial extraterrestrials’

4:30  Akashic Records
6:00  ‘Reality is the manifestation of a deeper reality’
8:00  The Akashic plane
9:30  ‘Information is reaching us beyond space-time’
10:00 inspiration and enlightment
13:20 quantum level resonances
14:00 ‘I see what I believe’
14:35 A-dimension (Akahsa) and M-dimension (Manifestation)
20:30 Akashic Records and health, in-formation, chi energy, energy medicine
25:00 ‘Cancer is not an irreversibel disease, cells can be reprogrammed’
27:00 about the book The Immortal Mind

The Immortal Mind: Science and the Continuity of Consciousness beyond the Brain, October 23, 2014
ISBN 978-1620553039

Unraveling the mystery of the Bosnian Pyramids using Akashic readings

bosnianpyramids2In central Bosnia, close to the city of Visoko, 30 kilometers north of Sarajevo, five huge scenical structures have been discovered that are not from a natural origin. They happen to be constructed by unknown builders a very long time ago. These structures are covered with soil, grass and trees and have the shape of pyramids. The largest one is bigger than the pyramid of Cheops in Egypt.

A vast network of tunnels, sealed off with soil and little rocks is connecting these mysterious structures.

Semir (Sam) Osmanagich is the man that (re)discovered them in 2005. Since then a long term excavating effort is going on, concentrating on the tunnel system. So far no artifacts or human nor animal remains have been found. So who the builders were, how they lived and worked and what therir purpose was in building these structures still is a very big mystery.

In 2010 Semir Osmanagich decided to consult six experienced psychic women, all of them trained in reading the Akashic Records. These were his main questions:

  1. Who built these sites?
  2. When were they built?
  3. Why were they built?
  4. Do they have relevance today?

You can find all of the Akashic answers in a remarkable book: ‘Ancient History from Beyond the Veil’. For me this book was a discovery in itself. During the national Earth&Beyond event in June 2015 in Utrecht, in the Netherlands, a woman in Osmanagich’ team showed me a copy of it (thank you Carla!). It was the last one she had, so I could not buy that printed copy from her. Fortunately it is on Amazon as an e-book.

Following is a selection of findings from these Akashic readings, with the name of the reader and numbers corresponding with the questions of Mr Osmanagich:

Nancy:
A very large form, bigger than the pyramid itself with earth qualities and spirits of the earth participating in the creation process (1)
Scientific and spiritual center (3)

Lea:
Higher beings, more advanced souls (1)
Healing information, physical regeneration (4)

Louis:
Beings from another star system, using vibration techniques for building (1)
In stages, earliest about 750.000 years ago (2)
They contain information libraries (4)
Physical regeneration for the ‘visitors’ (4)

Jeanne:
Ancestors to the Maya, later an alien race entered the place, we wouldn’t consider them ‘from the Light’, rather from ‘Star Wars’ (1)
Very old. Our atmosphere was open to a lot of different races that far back (2)
A hiding place and docking station for space ships, there was a city inside (3)
Energy system for healing, regeneration, re-animation and re-juvenation (3)
A beacon of light 6-10 feet in diameter to find the place as well as an energy field that the masters of this pyramid are still connected to and use to enter this planet (4)
A cosmic gas station, a pit stop still in use (4)

Rosalee:
Beings similar to humans and non humans (1)
A hiding place, a healing place, transmitting energies from one space ship to another, one pyramid to another as well as feeding other solar systems (3)
This energy cannot yet be monitored today (4)

Lois:
In stages, 500, 144 and 14 million years ago (2).

The book also contains reading about other ancient sites, like Machu Pichu, Saqqara and Baalbek.

At the end of the book Semir Osmanagich sums up 15 conclusions.
This is his first:
“Our world is not yet ready for all the answers the ancient sites have in store for us.”
And this his last one:
“We must, as individuals and a species, become more spiritually advanced before we can even understand ancient sites much less begin to use their power.”

Ancient History Beyond the Veil is a fascinating book. It demonstrates a complete new way of performing archeological research, making use of experienced Akashic readers.
I have been reading and re-reading these transcripts on several occasions and every time I discovered new elements and meanings. This book profoundly enhances our understanding of the Akashic potential as well as that of our unwritten history.

Ancient History from Beyond the Veil
Semir Osmanagich and Peggy Sue Skipper
New Era Times Press 2012
ISBN 9780985442606 (hard copy)
ISBN 9780985442603 (e-book mobi)
ISBN 9790985442637 (e-book epub)

Related posting (text in Dutch, video in English): Houd je vast: piramiden in Bosnië